Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng Sông Cửu Long (WB5)

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng Sông Cửu Long (WB5)

Tư Vấn / Dịch Vụ : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Lập đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐTMC) cho dự án. Bảo vệ tại hội đồng thẩm định Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

ĐỐI TÁC:

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA NAM


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Portfolio Category
Share