Kho Tài Liệu Môi Trường

Dưới đây là các giáo trình điện tử của kho tài liệu môi trường

3. GIÁO TRÌNH HOÁ MÔI TRƯỜNG

Mục lục

Chương 1: Độ PH

Chương 2: Độ Acid

Chương 3: Độ kiềm

Chương 4: Oxi hoà tan DO

Chương 5: Nhu cầu Oxi sinh hoá BOD

Chương 6: Nhu cầu Oxi hoá học COD

Chương 7: Sắt và Mangan

Chương 8: Sulfate

Chương 9: Phosphorus & Phosphate

7. GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Giới thiệu chung

Chương 1: Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thải

Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Download Tài Liệu

Dưới đây là các giáo trình điện tử của kho tài liệu môi trường. Xin click vào link tiêu đề để download. Download mềm Acrobat Reader 7.0 trở lên để đọc được các tài liệu chuyên ngành.